Všeobecné obchodní podmínky společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ

    Základní ustanovení – Vymezení pojmů

 • Společnost FAJNSPLÁTKY.CZ je zprostředkovatelskou společností, která pro své Klienty zajišťuje získání splátkových, pojišťovacích a jiných služeb v rámci spolupráce s externími partnery, kteří se zabývají poskytování těchto splátkových, pojišťovacích a jiných služeb (dále jen „Partner“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují základní vztahy mezi zájemci a Klienty (dále jen „Klient“) využívajících služeb společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ a společností FAJNSPLÁTKY.CZ.
 • Tyto VOP upravují vztahy mezi výše uvedenými subjekty do okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí splátkové, pojišťovací a jiné služby mezi Klientem a Partnerem. Od okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí splátkové, pojišťovací a jiné služby mezi Klientem a Partnerem je Klient povinen plnit podmínky sjednané uzavřenou smlouvou a komunikovat přímo s Partnerem s tím, že o zásadních otázkách týkajících se dané smlouvy (např. problémy s platební kázní, předčasné ukončení smlouvy, změna dlužníka, postoupení smlouvy, uzavření další smlouvy s týmž Partnerem atp.) je povinen informovat společnost FAJNSPLÁTKY.CZ.
 • Vymezení základních pojmů:
  • FAJNSPLÁTKY.CZ se sídlem Skuherského 63, České Budějovice, 370 01, IČ: 73529699, nepsaná v OR, dále jen „FAJNSPLÁTKY.CZ“ se zabývá zprostředkováním splátkových, pojišťovacích a jiných služeb.
  • Klientem je zájemce, žadatel, který žádá FAJNSPLÁTKY.CZ o zprostředkování – zajištění poskytovaných služeb, které nabízejí Partnerské společnosti. Klient předává společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ své osobní údaje, které jsou nutné pro zajištění poskytnutí požadované služby. Osobní údaje Klientů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  • Partnerem je nazývána spolupracující společnost, která se zabývá poskytováním splátkových, pojišťovacích či jiných služeb. Typickým příkladem jsou leasingové, úvěrové společnosti nebo pojišťovny.
  • Splátkové, pojišťovací a jiné služby
  • Jsou služby, které jsou poskytovány jednotlivými Partnery, typickými příklady jsou leasingové, úvěrové nebo pojistné smlouvy.
  • On-line kalkulací (dále jen „On-line kalkulace“) je nazývána nezávazná kalkulace služby, která je nabízena Klientovi prostřednictvím internetu. Tato kalkulace splňuje podmínky v tom smyslu, že se jedná o kalkulaci reálnou, tedy kalkulaci, kterou Klient může reálně získat, nicméně uzavření smlouvy na základě On-line kalkulace je podmíněné potvrzením ze strany Partnera.
  • On-line žádostí (dále jen „On-line žádost“) je nazývána závazná žádost, kterou Klient vyplňuje prostřednictvím internetu, jejímž prostřednictvím předává společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ všechny potřebné informace, včetně osobních údajů, potřebné pro schválení služby Partnerem. Předávání informací prostřednictvím internetu je podmíněné poskytnutím Souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Klienta a potvrzením souhlasu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ
  • Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Klient je povinen společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ a) odsouhlasit aktuální VOP a b) potvrdit Souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Klient současně udělí společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ svůj souhlas s tím, aby FAJNSPLÁTKY.CZ užívala získaná osobní data v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v uvedeném rozsahu pro obchodní a marketingové účely s tím, že souhlas dobrovolně uděluje na dobu 10 let s tím, že odvolání souhlasu je možné pouze písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na adresu FAJNSPLÁTKY.CZ a potvrzuje, že byl řádně informován o svém právu přístupu k jeho osobním údajům, jakož i o dalších právech stanovených § 21 zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen „ZOOU“).
  • Závaznost služby
  • Klientovi nevzniká žádný právní nárok na poskytnutí jakékoliv nabízené služby a to ani v případě, že Klient předložil veškeré požadované dokumenty. Schválení nabízené služby prostřednictvím internetu je pouze předběžné a to do doby předložení a ověření originálních dokumentů. Společnost FAJNSPLÁTKY.CZ nebo její Partneři si vyhrazují právo odmítnout poskytnutí nabízené služby, zejména za předpokladu zjištění nepravdivých, neúplných nebo zavádějících informací, které Klient uvedl.
 • Klient souhlasí s tím, aby společnost FAJNSPLÁTKY.CZ a její Partneři získali informace o Klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, z nezávislých a společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ a Partnerům dostupných databází a centrálního registru dlužníků, kteréžto údaje jsou nutné pro schválení žádosti.
 • Klient si je vědom, že okamžikem uzavření smlouvy o poskytnutí služby, jež nabízí společnost FAJNSPLÁTKY.CZ a její Partneři, mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, log, názvů společností, patentů či jiných práv společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ a jejích Partnerů, není-li samostatně písemnou formou sjednáno jinak.
   Bezpečnost a ochrana osobních údajů a ostatních informací
 • Společnost FAJNSPLÁTKY.CZ shromažďuje citlivé informace o svých Klientech pouze na základě souhlasů se zpracováním osobních informací poskytnutých ze strany klientů.
 • Udělení souhlasu se zpracováním osobních informací je možné poskytnout též formou On-line žádosti na internetové stránce společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ tedy www. FAJNSPLÁTKY.CZ
 • Společnost FAJNSPLÁTKY.CZ si vyhrazuje právo provádět analýzy chování žadatelů na svých webových stránkách. Data o chování žadatelů na stránkách společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ mohou být předávány jednotlivým zadavatelům reklamy, vždy však anonymně jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.
 • Klient dnem podání žádosti o služby společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ současně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací o produktových novinkách, zpravidla formou e-mailové zprávy, textové zprávy SMS, případně jinou formou. Klient může svůj souhlas odvolat pouze písemnou formou, doporučeným dopisem adresovaným do sídla společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ
   Otevírací doba, email, bankovní spojení
 • Fungování webových stránek a on-line žádostí je non-stop 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Výjimku tvoří čas věnovaný údržbě stránek.
 • Obecnou adresou pro elektronickou korespondenci (e-mail) se společností FAJNSPLÁTKY.CZ je, pokud není na webových stránkách uvedeno jinak, email: info@ fajnsplatky.cz
 • Veškeré platby ve prospěch společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ je, pokud není písemně stanoveno jinak, nutné směřovat na bankovní účet společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ č.ú. 1082006768/5500 vedený u RaiffeisenBank pobočka Česká republika.
   Provizní podmínky
 • Společnost FAJNSPLÁTKY.CZ poskytuje své služby zpravidla zdarma, maximálně za poplatek požadovaný Partnerem nebo případně za odměnu, která byla předem s Klientem odsouhlasena.
   Způsoby podání žádosti
 • Žádost je možné podat těmito způsoby:
  • Internetová On-line žádost
  • Elektronickou poštou
  • Telefonicky
  • Při jakémkoliv způsobu podání žádosti z výše uvedených bude od Klienta požadováno poskytnutí Souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Souhlasím s tím, aby v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • společnost FAJNSPLÁTKY.CZ
  • dále společnosti, které společnost FAJNSPLÁTKY.CZ. zastupuje v rámci svého předmětu podnikání
  • dále společnosti, které se zabývají provozem registrů bankovních či nebankovních klientských informací a poskytováním dat z těchto registrů
  • sdružení SOLUS z.s.p.o. IČ: 69346925 zpracovávaly a uchovávaly moje osobní data (zejména jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, sídlo, IČ), které společnosti získají v souvislosti se Žádostí on-line (dále jen "údaje"), za účelem využívání těchto údajů v rámci předmětů podnikání těchto společností, zejména pak k získávání informací o mojí bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti.
  Potvrzuji, že jsem byl řádně informován
  • o svém právu k přístupu ke svým údajům, jakož i o všech dalších právech stanovených v § 21 ZOOU.
  • o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Tento souhlas je Klientem poskytován na dobu deseti let od data jeho poskytnutí. Souhlas má Klient možnost odvolat formou písemného, doporučeného dopisu, řádně doručeného společnosti. Pro případ odvolání souhlasu Klient souhlasí s tím, že budou jeho identifikační údaje zařazeny do databáze klientů, kteří odvolali souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že ze strany společností dojde k akceptaci Žádosti a tedy k uzavření smlouvy, pozbývá souhlas pod bodem A) platnosti.
  • Souhlasím s tím, aby společnost FAJNSPLÁTKY.CZ, s.r.o. poskytla údaje, které jsou nutné k posouzení Žádosti-on line Klienta o poskytnutí finanční služby třetí osobě, a to
   • zaměstnavateli apod. za účelem ověření správnosti uvedených údajů
   • společnostem, se kterými společnost FAJNSPLÁTKY.CZ. v rámci své podnikatelské činnosti spolupracuje
   • společnostem, které se zabývají provozem registrů bankovních či nebankovních klientských informací a poskytováním dat z těchto registrů a
   • sdružení SOLUS z.s.p.o. IČ: 69346925 za účelem získání informací o bonitě Klienta (zahrnující zejména informace o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), jeho platební morálce a důvěryhodnosti, a to z databází sdružujících informace o klientských informacích, jehož jsou Partneři, se kterými společnost FAJNSPLÁTKY.CZ v rámci své podnikatelské činnosti spolupracuje, členem.
   Odvolání žádosti, smluvní pokuty
 • Klient má právo svou žádost o uzavření smlouvy odvolat do okamžiku, kdy projeví svůj zájem uzavřít smlouvu, kterou mu společnost FAJNSPLÁTKY.CZ po předložení jeho údajů a schválení služby u Partnera nabídla. Ochota uzavřít smlouvu může být projevena ústně, osobně, telefonicky, písemně, e-mailem, faxem případně jiným prokazatelným způsobem.
 • V případě, že Klient takovým to způsobem projeví svůj zájem o uzavření smlouvy, kterou mu společnost FAJNSPLÁTKY.CZ nabídla a nakonec od uzavření smlouvy odstoupí, nárok na uzavření jeho smlouvy se zruší a současně je povinen společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ uhradit paušální poplatek ve výši 5% z hodnoty financované částky (např. u úvěru či leasingu finanční částka, jež měla být ze strany Partnera poskytnuta, též jistina). Tento paušální poplatek bude společností FAJNSPLÁTKY.CZ vyúčtován samostatným účetním dokladem se splatností 7 dnů.
   Aktualizace produktů
 • Aktuální informace o produktech dostupných u společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ a jejích Partnerů jsou zveřejněny na webové stránce FAJNSPLÁTKY.CZ www.fajnsplatky.cz. Tato stránka je průběžně aktualizována, pro případ neaktuálních údajů např. z důvodu technického výpadku stránek apod. je možné zažádat o zaslání aktuálního seznamu produktů emailovou cestou email: .
   Závěrečná ustanovení
 • Pro účely doručování písemností společnosti žadatelům platí, že zásilka je doručena i v případě, že si ji adresát nepřevzal za podmínky, že byla doručována na adresu uvedenou žadatelem v Žádosti.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2009.

Auto úvěr

Účelový úvěr na financování nových i ojetých vozidel

Auto leasing

Nejpoužívanější produkt k financování nového vozu

Zpětné financování

Získání hotovosti až do výše 70% současné ceny vozidla

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody způsobené převážně Vaší vlastní vinou

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

Dovoz aut ze zahraničí

Výběr exkluzivního vozu